Callinghe Vakanties

VOORWAARDEN Callinghe aan- en verkoop B.V.
Hierna te noemen Callinghe.
Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 1 november 2018.


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 • a. vakantieverblijf: bungalow, zomerhuisje, appartement, vakantievilla en dergelijke; 
 • b. recreant: degene die met Callinghe de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat; 
 • c. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en); 
 • d. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreant(en); 
 • e. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is; 
 • f.  Kosten: alle kosten voor Callinghe die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf; 
 • g. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het
  verblijf; 
 • h. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf; 
 • i. een geschil: als een bij Callinghe ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst 

 • 1. Callinghe stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en overeengekomen prijs. 
 • 2. Callinghe is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. Callinghe maakt wijzigingen hierin steeds tijdig aan de recreant bekend. 
 • 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren. 
 • 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist. 

 

Artikel 4: Prijs en prijswijziging 

 • 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Callinghe zijn vastgesteld. 
 • 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Callinghe, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst. 

 

Artikel 5: Betaling 

 • 1. De recreant dient de betaling in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. 
 • 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Callinghe het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Callinghe op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
 • 3. Indien Callinghe op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van Callinghe op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
 • 4. De door Callinghe in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 • 5. De recreant is verplicht melding te maken van schade in- of aan het vakantieverblijf, die tijdens de huurperiode is ontstaan door het toedoen van de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven. Deze schade dient door de recreant te worden vergoed. Het terugbetalen van de borgsom verandert niets aan de plicht van de recreant om eventuele schade te vergoeden. Callinghe is gerechtigd de recreant na afloop van de huurperiode aansprakelijk te stellen. 
 • 6. Per 01-01-2023 kunt u bij ons kantoor niet meer contant betalen. Wij accepteren alleen MAESTRO betaalkaarten.
   

Artikel 6: Schadeverzekering

Alle boekingen gemaakt via Callinghe zijn inclusief een verplichte schadeverzekering. Callinghe rekent hiervoor € 25,- per boeking. Deze schadeverzekering vervangt de verplicht te betalen borg. Mocht er schade ontstaan bij normaal gebruik van het object, vergoedt Callinghe Verhuur het eigen risico tot een maximum van € 250. Wij verwachten van de huurders dat zij het gehuurde object als een goed huisvader zullen gebruiken en netjes en schoon zullen achterlaten bij vertrek.

 

Van deze verzekering is uitgesloten:

 • Schade die veroorzaakt is met opzet of door grove schuld van de verzekerde
 • Schade die ontstaan is door overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen
 • Het niet bezemschoon en opgeruimd achterlaten van het gehuurde object volgens onze voorwaarden* en de daaruit voortvloeiende extra schoonmaakkosten.

 

* Deze vindt u in ons welkomstboekje en de informatiemap in het gehuurde object.

 

Let op: Voor volgende huizen vragen wij een waarborg ipv de schadeverzekering: Keizerkroon 63, keizerskroon 79, Eureka 99 en Sandepark 171.

 

Artikel 7: Annulering 

 • 1. De recreant kan zijn boeking uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan Callinghe. Bij het annuleren van een boeking zijn de volgende bedragen verschuldigd: 
  - Tot 61 dagen voor aankomst*, 25% van de huursom + reserveringskosten;
  - Vanaf 60 dagen tot 35 dagen voor aankomst*, 50% van de huursom + de reserveringskosten; 
  - Vanaf 34 dagen tot 2 dagen voor aankomst*; 90% van de huursom + de reserveringskosten; 
  - Bij een annulering binnen 2 dagen voor aankomst* of geen bericht, bent u de totale reissom verschuldigd. 
  *  Callinghe rekent de eigenlijke aankomstdag van de recreant hier niet in mee. De laatste dag van de berekening betreft 1 dag voor aankomst van de recreant tot 24:00 uur. 
 • 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. 


Onze annuleringsvoorwaarden gelden niet voor omboekingen die uit coulance zijn gedaan. Wenst u uw omboeking te annuleringen? Wij hanteren de termijn, en het daarbij behorende annuleringspercentage, die golden op het moment dat u koos voor een omboeking.

 

Artikel 8: Gebruik door derden 

 • 1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien Callinghe daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
 • 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.

 

Artikel 9: Minumum leeftijd van recreant/huurder vakantieverblijf

Callinghe verhuurt haar woningen uitsluitend aan personen van 25 jaar of ouder. Bij twijfel wordt er bij het inchecken gevraagd naar legitimatie. Indien er geen passend identiteitsbewijs kan worden overlegd bij aankomst, passend bij de persoon die de sleutel van de gehuurde accommodatie komt afhalen, kan de toegang worden geweigerd en de reservering ongedaan gemaakt worden, zonder teruggave van betaling. Identificeren met een ID-bewijs van iemand anders aanvaarden wij niet als geldige legitimatie.

 

Artikel 10: Opladen auto via regulier stopcontact, niet zijnde laadpaal

Het is niet toegestaan om uw auto op te laden via een regulier stopcontact in huis, niet zijnde een laadpaal voor elektrische auto’s. Bij constatering van misbruik zijn wij genoodzaakt een boete op te leggen van € 250,- almede eventuele kosten voor reparatie van storingen aan meterkast of elektriciteitsnet in de woning.

 

Artikel 11: Voortijdig vertrek van de recreant
Bij voortijdig vertrek van de recreant, is de recreant alsnog de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door Callinghe en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad 

 • 1. Callinghe kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: 
  a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Callinghe niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet; 
  b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Callinghe en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft; 
  c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt. 
 • 2. Indien Callinghe tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten. 
 • 3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur. 
 • 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 13: Wet- en regelgeving 

 • 1. Callinghe zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld. 
 • 2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

 

Artikel 14: Onderhoud en aanleg 

 • 1. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen. 
 • 2. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van dergelijke aard uit te voeren. 

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

 • 1. Callinghe treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook in gebreke blijven van de verhuurder. 
 • 2. Callinghe is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op het verblijfsterrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Callinghe is toe te rekenen. 
 • 3. Callinghe is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 
 • 4. Callinghe is niet aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen. 
 • 5. De recreant is jegens Callinghe aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend. 
 • 6. Callinghe verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen. 
 • 7. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Callinghe niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn, vanuit het perspectief van de gemiddelde recreant, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn. 
 • 8. Indien de Nederlandse taal niet voldoende wordt verstaan, vindt u op onze website ook de VOORWAARDEN van Callinghe in de Duitse taal. In geval van interpretatieverschillen zijn de Nederlandse VOORWAARDEN bindend.

 

Artikel 16: Website
De website van Callinghe is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. Callinghe is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Callinghe, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Callinghe te kunnen raadplegen. Aan de afbeeldingen op de website van Callinghe kan eveneens geen wettelijke aansprakelijk worden verleend. 

 

Artikel 17: Klachten
Indien de recreant tijdens de huurperiode een klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf, of indien het vakantieverblijf niet overeenkomt met de vooraf gegeven beschrijving van het vakantieverblijf, is de recreant verplicht Callinghe hierover per omgaande te informeren. Callinghe zal uiteraard alle inspanningen leveren om het probleem in kwestie zo snel mogelijk naar tevredenheid van partijen op te lossen. Indien de recreant niet tevreden is met de oplossing, dient de recreant binnen twee weken na afloop van de huurperiode de klacht nogmaals schriftelijk in te dienen bij Callinghe. Het verstrijken van de huurperiode zonder Callinghe over de klacht te informeren leidt tot het verlies van alle rechten van de recreant op schadevergoeding of compensatie. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.